LIEKNĖJIMO STUDIJOS „KUDI“ PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Šioje Lieknėjimo studijos „KUDI“ (toliaus – Studija) privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis Studijos interneto svetaine kudi.lt (toliau – Interneto svetainė).
 3. Naudodamiesi Studijos paslaugomis, interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami Studijai informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.
 4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
 1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS
 2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Lieknėjimo studija „KUDI“, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
 3. Studijos teikiamos paslaugos apima paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų tvarkymo įvertinimu, bendrovių konsultavimu teisiniais bei techniniais klausimais, poveikių vertinimu, duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymu, mokymais, bei visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia duomenų apsaugos srityje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, yra nelaikomos duomenų gavėjais ir tvarkydamos šiuos duomenis, pastarosios laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 2. Surenkamus duomenis Studija naudoja:
 3. a) siekdama suteikti aukštą Paslaugų kokybę klientams ir asmeninį aptarnavimą;
 4. b) klientų atpažinimui ir galimybei su jais susisiekti;
 5. c) siekdama pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote.
 6. Studija įsipareigoja neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
 7. a) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 8. b) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 1. RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS
 2. Studija renka asmens duomenis apie:
 3. asmenis, kurie pateikia užklausą su tikslu gauti Studijos teikiamas paslaugas. Renkami šie duomenys: juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys, kaip vardas ir pavardė, pareigos, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris;
 4. asmenis, kurie sutinka gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Renkami šie duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Registruodamiesi duodate sutikimą Studijai rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Studijs pateiktų Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir/ar informaciją;
 5. interneto svetainės lankytojus ir jų IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų naudojimas).
 6. Studija tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:
 7. Kai Jūs juos pateikiate Studijai. Jūs pateikiate Studijai savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, parašydami Studijai ar bendraudami su klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami naujienlaiškį ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su Studija raštu ar el. paštu – išsaugomi susirašinėjimo duomenis.
 8. Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai.
 1. SLAPUKAI
 2. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti.
 3. Savo interneto svetainėje kudi.lt naudojame šiuos slapukus:
  • slapukas yra su atsitiktiniu unikaliu numeriu arba raidžių / skaičių eilute. Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos. Slapukas yra skirtas svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis nustato, kad esate tas pats asmuo, o ne naujas lankytojas. Jis nekaupia jokių jūsų asmeninių duomenų.
 4. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymą;
  • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
 • ASMENS DUOMENŲ SAUGOMO PRIEMONĖS IR LAIKYMO TERMINAS
 1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Studija negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti.
 2. Jūsų duomenis saugosime 5 (penkis) metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar internetine svetaine dienos. Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jei Jūs atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą 5 (penkis) metus nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
 1. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 1. Jūs turite teisę:
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Lieknėjimo studiją „KUDI“ raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@kudi.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Švitrigailos g.8, Vilnius.
 3. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
 5. Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 6. Gavusi Jūsų prašymą, Studija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 7. Studija gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.
 1. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
 1. Studija neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.
 2. Studija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Studija turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu adresu info@kudi.lt arba paštu adresu Švitrigailos g.8, Vilnius